О.А.Гуржий, В.В.Мелешко, Т.С.Краснопольская, Л.Заннетти, Г.Я.Ф.ван Хейст, Т.П.Коновалюк
Перемішування двомірними періодичними течіями

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 1, (2008) с.10-22
Розглядається двомiрна ламiнарна течiя нев'язкої рiдини, яка генерується перiодичною (як iмпульсною, так i синусоїдальною) iнжекцiєю рiдини з щiлини (iнжектора) в плоскiй стiнцi в необурений пiвпростiр. Запропоновано удосконалену математичну модель перiодичної течiї з урахуванням рiвностi об'ємiв рiдини пiд час видавлювання (iстокова течiя) i затягування (стокова течiя) рiдини. Поле швидкостi в течiї представляється у виглядi суперпозицiї поля швидкостi потенцiйної течiї з щiлини i поля швидкостi вихрової пари. Пiд час витоку рiдини iнтенсивнiсть вихорiв оцiнюється загальною завихореннiстю течiї в каналi iнжектора, пiд час стоку iнтенсивнiсть вихрової пари залишається незмiнною. Математична модель тестується на задачi адвекцiї пасивної домiшки в полi швидкостi перiодичного iнжектора. Порiвняння чисельних результатiв i експериментальних даних свiдчить про адекватнiсть моделi iнжектора реальнiй течiї в досить широкому дiапазонi швидкостей iнжекцiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська