О.В.Семененко
Визначення стелі зважування полідисперсних частинок різної густини в напірному зависонесучому потоці

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.59-65
На основi розв'язання рiвняння Чена для руху поодинокої частинки, яке враховує сили Бассе, Магнуса, Сафмена, Архімеда, сили iнерцiйної природи, сили, якi пов'язанi з наявнiстю приєднаної маси, сили аеродинамiчного опору та сили ваги, запропонована нова величина для оцiнки здатностi потоку рiдини до зважування та проаналiзована її залежнiсть вiд параметрiв течiї та властивостей матерiалу, що транспортується. Вважаючи, що при течiї в цилiндричному трубопроводi вертикальна пульсацiя швидкостi рiдини пiдпорядковується перiодичнiй сiнусоїдальнiй залежностi, а рiзниця мiж усередненими швидкостями рiдини та твердої частинки пропорцiйна гiдравлiчнiй крупностi частинки, отримано формулу для вертикальної швидкостi твердої частинки. Аналiз цiєї залежностi свiдчить, що вертикальна швидкiсть частинок в напорному турбулентному потоцi складається iз двох додаткiв, один з яких не змiнюється з плином часу, а другий описує коливання за перiодичним законом навколо стацiонарного значення. Доведено, що частинка буде завiсати в потоцi, тобто рухатися до гори пiд дiєю турбулентних пульсацiй, якщо значення першого додатку перебiльшує нуль, i випадати на дно потоку, якщо навпаки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська