Н.В.Розумнюк
Миттєві та осереднені характеристики в'язкого потоку в околi прямокутної каверни

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.49-58
Пряме чисельне моделювання використано для вивчення характеристик в'язкого потоку всерединi та в околi двомiрних вiдкритих каверн у залежностi вiд товщини витiснення примежового шару перед каверною, числа Рейнольдса та спiввiдношення довжини та ширини каверни. Результати показали присутнiсть стiйкої великомасштабної циркуляцiйної течiї всерединi каверн при невеликих числах Рейнольдса(<10000); виникнення перiодичних коливань течiї внаслiдок нестiйкостi зсувного шару у верхнiй частинi каверни та iнтенсифiкацiю потоку у всьому об'ємi каверни при збiльшеннi числа Рейнольдса, що iстотно впливає на примежовий шар нижче каверни. Пiдкреслюється якiсна вiдмiннiсть миттєвих та осереднених у часi картин течiї при Reb > 20000.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська