В.Г.Кузьменко
Чисельне моделювання турбулентного потоку з вiдривом за порогом, зверненим назад

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 4, (2007) с.37-48
Турбулентний потiк з вiдривом за порогом, зверненим назад, чисельно моделюється за допомогою LES-технологiї для числа Рейнольдса, що дорiвнює 3850 для порогу, та для числа Рейнольдса на входi, що дорiвнює 7623 для турбулентного пограничного шару. Великомасштабне поле течiї одержується шляхом прямого iнтегрування фiльтрованих тривимiрних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рiдини, використовуючи кiнцево-рiзницевий метод. Маломасштабнi рухи параметризованi за допомогою динамiчної ''змiшаної'' моделi. Число використаних сiткових вузлiв є {337 ? 145 ? 145}. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкiсть, турбулентнi напруги, кiнетичну енергiю турбулентностi, пiдсiтковi ефекти, середнiй коефiцiєнт тиску на стiнцi, середнiй коефiцiєнт поверхневого тертя, середню довжину приєднання та середнiй розмiр регiону рециркуляцiї. Узгоджуваннiсть обчисленних профiлiв середньої швидкостi i турбулентних статистик з експериментальними результатами є доброю.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська