О.Г.Стеценко
Розсiяння внутрiшнiх хвиль на двовимiрнiй перемiшанiй локалiзованiй областi, що перебуває на в'язкiй стадiї своєї еволюцiї

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.168-180
Розв'язана двовимiрна нестацiонарна задача розсiяння фонової монохроматичної внутрiшньої хвилi на повнiстю перемiшанiй iнтрузiйнiй плямi, яка знаходиться в шарi скiнченої товщини лiнiйно стратифiкованої рiдини i перебуває на в'язкiй стадiї своєї еволюцiї. Використання наближеної апроксимацiї реальної геометрiї плями змiнним У часi прямокутником дозволило одержати розв'язок в аналiтичному виглядi. Визначено структуру i характеристики розсiяних внутрiшнiх хвиль, амплiтуди яких мають слабку параметричну залежнiсть вiд часу. Визначено величину потоку енергiї розсiяних хвиль в одиницю часу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська