І.Т.Селезов
Вироджені хвильові моделі магнітної гідродинаміки і магнітопружності та їх наближення в теорії дифракції хвиль і керування

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.159-167
Наведено лiнеаризованi рiвняння руху просторово-неоднорiдного електропровiдного середовища в магнiтному полi. Побудовано покращене наближення слабкої i iдеальної електропровiдностi. Аналогiчнi наближення побудовано для неоднорiного магнiтопружного середовища i на пiдставi цих наближень побудовано аналiтичнi розв'язки задачi дифракцiї цилiндричних хвиль на круговiй цилiндричнiй перешкодi. Аналiзується вплив МГД-ефектiв на розсiяння хвиль. Побудовано також аналiтичнi розв'язки задачi керування з зворотнiми зв'язками флатером пружної пластини в МГД-потоцi. Показано суттєве покращення динамiчної стiйкостi системи.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська