Б.М.Островерх, В.В.Хомицький
Розвиток теорiї i методiв моделювання руслових процесiв в Iнститутi гiдромеханiки НАН України

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.139-149
Викладенi досягнення у розвитку теорiї та моделювання руслових процесiв в IГМ НАНУ на протязi 1952-2007 рокiв. В iнститутi були сформульованi основнi положення методики дослiдження деформацiй русел рiвнинних рiчок з пiщаним ложем, розроблена методика розрахунку повеневих та попускових течiй i деформацiй русел для передгiрських та гiрських рiчок. На основi теоретичних дослiджень набули подальшої розробки методики розрахунку та лабораторного моделювання деформацiй пiщаних русел рiчок i каналiв, у тому числi бiля рiчкових гiдротехнiчних споруд, де наноси транспортуються, головним чином, у завислому та тяглому станi. Зараз роботи щодо вдосконалення теорiї руслових процесiв i методiв чисельного та лабораторного моделювання виконуються в рамках комплексної теми, що охоплює спiвробiтникiв чотирьох вiддiлiв i двох лабораторiй (вiддiли гiдродинамiки гiдротехнiчних споруд, прикладної гiдродинамiки, динамiки пружних систем, технiчної гiдромеханiки, велика гiдравлiчна лабораторiя та полiгон у Кийлово, обчислювальний центр берегової та рiчкової морфодинамiки).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська