С.I.Крiль, В.П.Берман
До питання про теплопровiднiсть двофазного середовища

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.86-92
Розглядаються питання побудови осереднених диференцiальних рiвнянь переносу тепла i визначення ефективного коефiцiєнта теплопровiдностi для двофазного середовища. Для точного виводу осереднених рiвнянь теплопровiдностi використовуються апарат теорiї узагальнених функцiй i iмовiрнiсний метод осереднення полiв термодинамiчних величин. Показано, зокрема, що осередненi рiвняння теплопровiдностi, виведенi окремо для кожної фази, враховують один i той самий вектор осередненого потоку тепла для двофазного середовища в цiлому. Розроблено новий метод обчислення ефективного коефiцiєнта теплопровiдностi, який характеризує стацiонарний макроперенос тепла, i показана достовiрнiсть цього методу на досить простому прикладi теплопровiдностi двофазного середовища з регулярною структурою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська