Х.Ареф, В.В.Мелешко, А.А.Губа, О.А.Гуржий
Рівномірно-обертальні конфігурації точковых вихорів

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.5-24
Розглядається задача про побудову конфiгурацiй i аналiз стiйкостi стацiонарного обертання системи N однакових точкових вихорiв на площинi. У роботi наводиться короткий огляд iснуючих у лiтературi методiв пошуку вихрових структур, що рiвномiрно обертаються. Запропонований новий метод побудови симетричних i несиметричних конфiгурацiй точкових вихорiв з однаковою iнтенсивнiстю, заснований на чисельному розв'язку системи нелiнiйних алгебраєчних рiвнянь. Аналiз одержаних розв'язкiв дозволив сформувати розширений каталог структур, що рiвномiрно обертаються i мiстять N (де 2 ? N ? 10) точкових вихорiв. Каталог вмiщує 13 симетричних i 25 несиметричних вихорових конфiгурацiй. Порiвняльний аналiз траєкторiй руху системи точкових вихорiв без початкового збудження i з початковим збудженням показує, що симетричнi конфiгурацiє мiстять як стiйкi, так i нестiйкi структури. У той же час, всi несиметричнi вихровi конфiгурацiє є нестiйкими.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська