Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Глiсування циліндра по поверхнi суперкаверни

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 1, (2007) с.81-85
Експериментально дослiджується пiдйомна сила цiлiндра, що глiсує по поверхнi пiвкруглої впадини на робочiй дiлянцi гiдродинамiчної труби, що моделює випадок глiсування по поверхнi суперкаверни. Наведено залежнiсть коефiцiента пiдйомної сили цiлiндра вiд кута атаки, вiд занурення задньої кромки цiлiндра i вiд вiдношення радiуса впадини до дiаметра цiлiндра. Порiвняння з глiсуванням цiлiндра по плоскiй поверхнi показало, що коефiцiент пiдйомної сили збiльшується в мiру наближення радiуса цiлiндра до радiусу пiвкруглої впадини (радiусу суперкаверни) i може перевищувати коефiцiент пiдйомної сили для плоскої поверхнi в 3 - 4 рази. Запропонованi апроксимацiйнi спiввiдношення для обчислення коефiцiента пiдйомної сили.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська