О.А.Рябенко
Математична модель хвилеподiбних бiлякритичних течiй рiдини з урахуванням можливого викривлення потоку у вертикальнiй площинi в їх початковому перерiзi

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.60-72
Зроблено аналiз iснуючих неоднозначностей та суперечностей у трактуваннi термiнiв "солiтон'', "самотня'' i "одиночна хвиля''. Показано, що для однозначного описання бiлякритичних течiй, крiм числа Фруда, в їх початковому перерiзi необхiдно враховувати також ступiнь можливого викривлення потоку у вертикальнiй площинi в тому ж перерiзi. Побудована математична модель хвилеподiбних бiлякритичних течiй з врахуванням можливого викривлення потоку в їх початковому перерiзi. Для умов поставленої задачi отримано загальний, а також частинний розв'язок для випадку гiдростатичного розподiлу тиску по глибинi у початковому перерiзi розглядуваних явищ.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська