I.Г.Нестерук, В.М.Семененко
Задачi оптимiзацiї для суперкавiтацiйного руху осесиметричних тiл за iнерцiєю

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.51-59
Розглянутi задачi максимизацiї вiдстанi, яка пройдена осесиметричним тiлом пiд водою за iнерцiєю в режимi суперкавiтацiї. Використовувались припущення про фiксовану середню густину тiла та п'ять рiзних iзопериметричних умов: сталi довжина, калiбр та об'єм тiла при сталiй початковiй швидкостi, сталi початковий iмпульс i початкова кiнетична енергiя. Вiдомi асимтотичнi спiввiдношення для форми тонкої каверни дозволили отримати простi аналiтичнi залежностi для оптимальних розмiрiв тiла i радiуса кавiтатора в перших трьох задачах. При фiксованих початкових iмпульсi та енергiї знайдено оптимальнi значення початкової швидкостi та оптимальнi розмiри тiла. Отриманi результати добре узгоджуються з чисельними розрахунками з використанням програми SCAV, розробленої в IГМ НАН України.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська