В.Мадерич, М.Моргунов, В.Кошебуцький
Моделювання проникнення солоної води в рукав Бистрий дельти Дунаю

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.31-38
Поданi оцiнки проникнення морської води в рукав Бистрий до i пiсля будiвництва судоходного каналу на основi розрахункiв за допомогою двошарової i тривимiрної гiдродинамiчних моделей. Показана суттєва роль втягнення води з нижнього шару, що приводить до вертикальної циркуляцiї води i появi компенсуючого потоку солоної води бiля дна, який досягає 15% вiд витрати верхнього шару.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська