Г.Ф.Золотенко
Багатозначні розв'язки загальної задачі теорiї вiдносного руху рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.22-30
Вихiдну загальну задачу теорiї вiдносного руху рiдини у виглядi рiвняння Лапласа з граничними та початковими умовами переформульовано як початково-крайову задачу для системи двох рiвнянь, що складається з рiвняння Лагранжа-Кошi та рiвняння Лапласа. Встановлено гiперболiчнiсть рiвняння Лагранжа-Кошi для квазiпотенцiала вiдносної швидкостi рiдини. Показано, що вiльна поверхня є характеристикою цiєї форми рiвняння Лагранжа-Кошi. Доведено можливiсть iснування багатозначних розв'язкiв задачi, що розглядається, та наведено приклад такого розв'язку (задача про "лiтаючий цилiндр''). Сформульовано умови сумiсностi даних Кошi на вiльнiй поверхнi рiдини як на характеристицi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська