В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вихрова структура потоку при обтiканнi квадратної призми: числова модель

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.8-26
Побудована чисельна модель ламiнарної течiї в'язкої нестисливої рiдини навколо квадратної призми при помiрних числах Рейнольдса. Iнтегрування рiвнянь Нав'є-Стокса в змiнних "завихренiсть-швидкiсть'' виконується за допомогою алгоритму, в якому конвективний перенос завихреностi моделюється рухом Лагранжових вихрових елементiв, а диффузiя завихреностi розраховується на багатошаровiй адаптивнiй сiтцi. З метою зменшення гiдродинамiчних навантажень на тiло пропонуються пасивнi схеми управлiння, якi грунтуються на використаннi тонких пластин, що встановлюються або на лобовiй гранi призми, або в її слiдi. В першому випадку за допомогою двох симетричних пластин досягається зменшення iнтенсивностi вихорiв, що утворюються на переднiх ребрах призми, в другому - довга пластина, з'єднана iз задньою стiнкою призми, використовується для симетризацiї слiду. Зменшення генерацiї завихреностi бiля поверхнi тiла призводить до помiтного звуження слiду, а також до зниження гiдродинамiчних навантажень. Показано, що при оптимальному виборi параметрiв управляючої системи можна досягти значного зменшення опору тiла.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська