Т.Б.Гончаренко, В.В.Яковлев
Дослiдження сталих нелiнiйних згинно-гравiтацiйних хвиль в морi, вкритому суцiльною кригою

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.3-7
Для узагальненого рiвняння Кортевега-де Врiза, до якого зводиться модель розповсюдження довгих нелiнiйних (згинно-гравiтацiйних) хвиль у морi, вкритому суцiльною кригою, визначенi областi змiни параметрiв задачi, де можуть iснувати рiзнi типи солiтоноподiбних розв'язкiв даного рiвняння. Дослiджено характер власних значень для рiзних спiввiдношень фiзичних параметрiв задачi та визначено область змiни параметрiв, де можуть мати мiсце стацiонарнi рiшення типу класичної вiдокремленої хвилi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська