М.В.Салтанов, В.О.Горбань, Н.С.Єфремова
Перетворення системи рiвнянь динамiки неоднорiдної рiдини, що обертається, в нестацiонарному двопараметричному випадку в ортогональній системі координат. Аналог перетворення Громеки у випадку нев'язкої рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.72-79
У роботi iз застосуванням функцiї y току виконане перетворення системи п'яти рiвнянь динамiки неоднорiдної рiдини,що обертається як цiле, в нестацiонарному двохпараметричному випадку, до системи чотирьох рiвнянь, призначеної для визначення чотирьох величин (r, y, v3, p). У випадку нев'язкої рiдини в стацiонарному двопараметричному випадку виконано перетворення Громеки. З використанням модифiкованої функцiї току вивченi хвилi скiнченої амплiтуди в круговому цилiндричному шарi рiдини, що неоднорiдно обертається, i одержане узагальнення вихора Хiла.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська