A.A.Приходько, Д.А.Редчиц
Чисельне моделювання нестаціонарної течії в сліду за циліндром на основі рівнянь Нав'є-Стокса

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.56-71
Для дослiдження нестацiонарних течiй нестисливої рiдини застосованi двовимiрнi рiвняння Нав'є-Стокса, записанi вiдносно довiльної системи координат. Алгоритм чисельного розв'язування вихiдних рiвнянь заснований на методi штучної стисливостi та модифiкований для розрахунку нестацiонарних течiй, використовує схеми TVD MinMod другого i ISNAS третього порядку для конвективних членiв i центрально-рiзницеву другого порядку для в'язких членiв. Iнтегрування за часом рiвнянь кiлькостi руху здiйснюється за допомогою однобiчної схеми другого порядку. Як тестова задача, розглядається ламiнарна течiя за цилiндром.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська