В.I.Орел, В.В.Чернюк
Вплив деструкцiї розчину полiакриламiду на гiдравлiчний опiр раптового розширення труб

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.50-55
Наведено результати експериментального дослiдження змiни значень коефiцiєнта опору раптового розширення труби в процесi деструкцiї водних розчинiв полiакриламiду з масовими концентрацiями 10-4 та 3 x 10-4 кг/кг внаслiдок проходження їх крiзь вiдцентровий насос. Пiдтверджено теоретичний механiзм деструкцiї полiмерних розчинiв, запропонований О.Б.Ступiним [15], який вiдбувається аналогiчно процесу розпаду радiоактивних ядер.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська