Г.Ф.Золотенко
Про математичні моделі сейсмiчних коливань вільної поверхні рiдини у вертикальному цилiндричному резервуарі

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.22-42
Зроблено огляд вiдомих детермiнованих та ймовiрносних моделей сейсмiчних коливань рiдини у цилiндричних резервуарах. У розвиток iснуючих моделей запропоновано модель нелiнiйних сейсмiчних коливань рiдини. Ця модель базується на точних iнтегро--диференцiальних рiвняннях типу Гамiльтона динамiки iдеальної нестисливої рiдини, що здiйснює потенцiальний абсолютний рух у рухомому резервуарi. Рух резервуара вважається поступальним та 3-вимiрним. З побудованої нелiнiйної моделi як частинний випадок одержано загальнi лiнiйнi рiвняння коливань рiдини при (двовимiрних) горизонтальних та вертикальних сейсмiчних прискореннях грунту. Дослiджено взаємозв'язок цих загальних лiнiйних рiвнянь з вiдомою моделлю Охоцимського. Вiдтворено та знову доведено результати кореляцiйної теорiї сейсмiчних коливань вiльної поверхнi рiдини. Як приклад розглянуто випадок коливань рiдини у резервуарi пiд час сильного землетрусу у м. Нiiгата (Японiя) 16 червня 1964 року.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська