О.А.Гуржий
Перемiшування рiдини в полі швидкості двох точкових вихорів за нескінченним циліндром в зсувному потоці ідеальної рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.3-16
Розглядається процес перемiшування пасивної рiдини (адвекцiя) у потоцi iдеальної нестисливої рiдини, що набiгає на нескiнченний круговий у поперечному перерiзi цилiндр, у напрямку, перпендикулярному його утворюючiй. Аналiзуються двомiрнi випадки перемiшування в присутностi i вiдсутностi вихрової пари точкових вихорiв в областi, що прилягає до цилiндра. Показано, що iснує стацiонарний режим руху вихрової пари бiля цилiндра, що є в загальному випадку не стiйким до малих збурювань. Однак у випадку симетричних збурювань рух вихрiв є стiйким, перiодичним у часi. Дослiдження показують, що процес перемiшування рiдини у вiдсутностi вихорiв є регулярним i не супроводжується iнтенсивним розтягненням межi розглянутої пiдфарбованої областi з часом. Однак присутнiсть вихрової пари, що рухається перiодично бiля точки рiвноваги, як перед цилiндром, так i за ним, вносить iстотнi змiни в процес перемiшування. Розтягнення межi пiдфарбованої пасивної областi стає експоненцiальним y часi, що свiдчить про iнтенсивний, хаотичний режим адвекцiї. У роботi наводиться порiвняння рiзних режимiв перемiшування в присутностi вихрової пари бiля кругового цилiндра в незбуреному потоцi iдеальної нестисливої рiдини, що набiгає.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська