O.О.Вовк
Часові характеристики сейсмічних хвиль при вибухах поодиноких і групових зарядів різноманітної конструкції

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.9-21
Розглянуті часові параметри поздовжніх P і поверхневих R сейсмовибухових хвиль у залежності від конструкції заряду при вибуху в різних грунтових умовах. На основі математичної обробки експериментальних даних отримані інженерні співвідношення для визначення часу зростання переміщень до максимуму в подовжній хвилі t+ та періоду коливань у поверхневій хвилі TR в залежності від різноманітних факторів. Показано, що в подовжній хвилі при вибуху поодинокого зосередженого заряду період коливань не залежить від відстані r, а є функцією маси заряду q та харатеристики грунту. При вибуху циліндричних поодиноких і групових зарядів на величину періоду впливає відношення довжини заряду до його діаметра. Часові параметри поверхневої хвилі R, окрім указаних факторів, змінюються також з відстанню r. При вибуху розосереджених свердловинних зарядів у формуванні сейсмічної хвилі в напрямку, перпендикулярному ряду свердловин, до певної відстані (від 2 до 6l, де l - довжина цепочки зарядів) бере участь не вся сумарна маса зарядів (qскв ? n, де n - кількість свердловин), а певна ефективна маса qэф < qскв ? n. В статті дані залежності qэф від різноманітних факторів при вибухах горизонтальних і розосереджених свердловинних зарядів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська