Г.Ю.Савченко
Вплив піддуву газу на бризговий опір поверхні

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.60-64
У працi викладенi результати експериментального дослiдження впливу подачi повiтря через перфоровану поверхню на її опiр у бризговому потоцi. Показано, що за допомогою поперечно-рядового розподiлу пiддуву повiтря можливе значне зниження бризгового опору пластини у бризговому потоцi, i проведена вiдповiдна кiлькiсна оцiнка параметрiв пiддуву. Виявлена перевага ребристих поверхонь при реалiзацiї механiзму зниження бризгового опору. Найбiльший ефект зниження опору для ребристих поверхонь склав 300% по вiдношенню до витраченого iмпульсу для здуву бризк.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська