М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног
Безреагентна очистка води фiльтрами з волокнисто-пористого полiетилену

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.27-43
Наведенi результати експериментальних дослiджень освiтлення малоконцентрованної тонкодисперсної суспензiї фiльтрами з волокнисто-пористого полiетилену (ВПП). Показано, що фiльтри ВПП можуть очищувати воду не гiрше, нiж традицiйнi зернистi фiльтри. При цьому грязеємнiсть i тривалiсть фiльтроциклу для фiльтрiв ВПП бiльша. Пропонується нова методика обробки результатiв експериментiв з використанням безрозмiрного часу, що являє собою вiдношення об'єму суспензiї, що профiльтрувалася, до об'єму фiльтра. Отримано розрахунковi формули i графiки для розрахунку фiльтра. Експериментально визначена дiйсна пористiсть фiльтра пiд час його замулення, ступiнь заповнення пiр осадом, щiльнiсть осаду i граничне замулення фiльтра. Розглянуто модель ламiнарної фiльтрацiї через капiлярно-пористе тiло, яка в свою чергу зiставлена з експериментом. Показано, що гiпотеза рiвномiрного розподiлу осаду навколо волокон пiдтверджується тiльки на початку процесу при незначному замуленнi фiльтра. Розроблено спосiб регенерацiї фiльтра без порушення його структури.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська