І.О.Бровченко
Модель утворення спектру нафтових крапель в приповерхневому шарі океану

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.20-26
Дослiджується формування розподiлу нафтових крапель за допомогою моделi А.Н. Колмогорова, в якiй враховується наявнiсть нижньої границi дiаметрiв крапель. Отриманий розв`язок для степеневого закону подрiбнення та асимптотична формула для довiльного закону подрiбнення. Розглянуто iснуючi моделi подрiбнення та запропоновано емпiричну модель, що вiдтворює унiверсальний розподiл, який спостерiгається в експериментах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська