В.В.Бабенко, А.П.Коваль
Будова і гідродинамічні особливості шкіри меч-риби

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.3-19
Дослiджено особливостi деяких систем органiзму та морфологiї шкiряних покровiв меч-риби. Виконано порiвняльний аналiз будови шкiри швидко плаваючих гiдробiонтiв, в тому числi меч-риби. На основi гiдробiонiчного моделювання експериментальним шляхом перевiрено деякi iз виявлених особливостей. Розрахунковим шляхом проаналiзовано гiдродинамiчне значення мiкроскладок на поверхнi шкiри меч-риби та товщини шкiри, а також площини хвостового двигуна меч-риби в порiвняннi з iншими видами гiдробiонтiв. На основi гiдробiонiчного аналiзу деяких особливостей будови тiла меч-риби розроблено та експериментально дослiджено метод взаємодiї рiзних збуджень у граничному шарi та комбiнований метод зниження опору.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська