А.М.Сердюченко
Нелiнiйний механiзм збудження гiдропружних коливань гнучких суден на помiрному вiтровому хвилюваннi

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.44-61
Розглянуто наближений нелiнiйний метод розрахунку параметрiв хвильової вiбрацiї сучасних суден з пiдвищеною гнучкiстю корпусу на помiрному морському хвилюваннi. Метод включає визначення iнтенсивностi гiдродинамiчного навантаження, що викликає хвильову вiбрацiю, розрахунок пружної реакцiї суден за балочними формами у вертикальнiй площинi, а також згинаючих моментiв та стандарту вiбрацiйних напружень у мiделевому перерiзi корпусу судна. Порiвняльнi чисельнi розрахунки параметрiв хвильової вiбрацiї, проведенi для ряду реальних суден, задовiльно узгоджуються з незалежними даними натурних експериментальних вимiрювань хвильової вiбрацiї. Систематичнi розрахунки стандартiв вiбрацiйних напружень показали суттєвий вплив нелiнiйних ефектiв на рiвнi хвильової вiбрацiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська