В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Розрахунок нестаціонарних каверн в решітках

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.36-43
Розглядається задача про обтiкання решiтки тонких профiлей, якi коливаються, в режимах часткової кавiтацiї та суперкавiтацiї. Течiя вважається потенцiальною, коливання профiлю вважаються малими i синфазними. Основна увага в статтi придiлена розрахунку змiнних довжини, форми та об'єму каверн i вивченню їхнього впливу на сумарнi гiдродинамiчнi характеристики решiтки. Дослiджено також вплив змiнностi довжини каверн на кавiтацiйну податливiсть течiї, тобто ступiнь змiни об'єму каверн при коливаннях вхiдного тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська