В.Л.Поляков
Промoчування суфозiйних грунтiв. II. Кольматацiйний шар - припущення і формування

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.25-35
З використанням точного аналiтичного розв'язку одновимiрної неусталеної задачи сумiсних фiльтрацiї i масопереносу в суфозiйному грунтi при його промoчуваннi дослiджуються фiльтрацiйнi деформацiї в умовах суттєвого зниження iнтенсивностi iнфiльтрацiйного живлення I. Аналiзуються закономiрностi осадження рухомих неструктурних часток i утворення кольматацiйного шару. Розглянутi випадки рiвномiрної i нерiвномiрної змiни I при варiюваннi вихiдного вмiсту суфозiйних часток у широких границях. Встановленi границi областi застосування прийнятої математичної моделi i обговорюються шляхи її вдосконалення. Виконана кiлькiсна оцiнка зменшення проникностi грунту внаслiдок перерозподiлу i осадження мобiльних часток.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська