В.М.Кушнір, С.В.Федоров
Нестаціонарна в'язка течія навколо трубопроводу, розташованого поблизу поверхні дна

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.9-18
Розглядається краєва задача взаємодiї поля поверхневих хвиль з пiдводним трубопроводом при довiльному зазорi мiж поверхнею дна та трубою. Використовуються спiввiдношення нестацiонарного в'язкого обтiкання та поверхневих лiнiйних хвиль малої амплiтуди (хвиль Ейрi). Виконанi чисельнi експерименти для розрахунку полiв хвильових швидкостей, горизонтальних та вертикальних сил, якi дiють на трубопровiд при рiзних значеннях фази хвильового збурення та вiдносного зазору мiж трубопроводом та поверхнею дна. Чисельнi експерименти показали гарну збiжнiсть розрахованих значень гiдродинамiчних коефiцiєнтiв з результатами лабораторних експериментiв [1] при великих значеннях чисел Келегана-Карпентера, K, що вiдповiдають розвиненiй турбулентнiй течiї (K > 5).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська