В.І.Нікішов
Вплив в'язкостi на рух електропровiдної, стратифiкованої рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.44-52
Розглядається вплив в'язкостi на рух електропровiдної, стратифiкованої рiдини при наявностi зовнiшнього магнiтного поля. Припускається, що виконуються наближення Бусiнеска i магнiтогiдродинамiчне наближення. Отримано рiвняння, що описує розвиток малих збурень швидкостi, на основi якого визначено областi iснування хвильових i аперiодичних типiв рухiв. У просторi хвильових чисел побудована дiаграма типiв рухiв, знайденi характернi точки дiаграми. Розглянуто випадок, коли хвильовий вектор є направленим пiд заданим кутом до напрямку вектора магнiтної iндукцiї. Окремо вивчено випадки вертикального i горизонтального напрямкiв вектора магнiтної iндукцiї. Показано, що наявнiсть магнiтного поля розширює область iснування хвильових рухiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська