В.Л.Поляков
Промочування суфозiйних грунтів. I. Суфозiя

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.72-82
Виконанi теоретичнi дослiдження усмоктування води в двохфракцiйний грунт, який складений з частинок двох сортiв - структурних i суфозiйних. Сформульована i строго розв'язана математична задача сумiсних фiльтрацiї i переносу твердих частинок при промочуваннi сухого грунту на основi пiдходу Грiна-Ампта. Iнтенсивнiсть притоку води в грунт є вiдомою функцiєю часу. Для неї розглянутi полiномiальний i експоненцiальний апроксимацiйнi вирази. Детально проаналiзованi особливостi перерозподiлу неструктурних частинок в областi фiльтрацiйних деформацiй, якщо приток води посилюється. Вивчений вплив механiчних властивостей грунту (вихiдний вмiст i розмiри частинок) на його водопроникнiсть.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська