В.С.Мадерич, І.О.Бровченко
Вплив перекидання вiтрових хвиль на структуру приповерхневого турбулентноо шару

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.65-71
Розглядається динамiка приповерхневого турбулентноо шару та вплив на його структуру перекидання вiтрових хвиль. В представленiй моделi джерелами турбулентностi є дотичне напруження вiтру та випадковi спалахи турбулентностi. На вiдмiну вiд попереднiх моделей, до розгляду включено шар перекидання хвиль, в якому притiк енергiї турбулентностi враховується шляхом введення постiйних по глибинi, але нестацiонарних об`ємних джерел, якi параметризують ефект бурунiв, що проникають вглиб рiдини. Застосування методiв статистичного моделювання дозволило вiдтворити спостережувану просторово-часову картину турбулентностi в приповерхневому шарi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська