В.М.Кушнир, С.В.Федоров
Моделювання взаємодiї поверхневих хвиль з пiдводним трубопроводом

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.55-64
Розглядається краєва задача взаємодiї поля поверхневих хвиль з пiдводним трубопроводом при довiльному зазорi мiж поверхнею дна та трубою. Використовуються наближення потенцiйного обтiкання та лiнiйних хвиль малої амплiтуди (хвиль Ейрi). Виконанi чисельнi експерименти для разрахунку полiв хвильових швидкостей та тиску при рiзних значеннях фази хвильового збурення та вiдносного зазору мiж трубопроводом та поверхнею дна. Чисельнi експерименти показали, що при визначених значеннях вiдносного зазору та чисел Келегана-Карпентера спостерiгається мiсцеве збiльшення (на 30...35%) швидкостi обтiкання трубопроводу. Цей же дiапазон вiдносного зазору та чисел Келегана-Карпентеру вiдповiдає аномальним значенням горизонтальних та вертикальних гiдродинамiчних коефiцiєнтiв хвильового обтiкання трубопроводу на пiдставi лабораторних експериментiв [1].
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська