Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рiвнянь типу Гамiльтона нелінійних коливань рідини у цилiндричному резервуарi

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.19-40
Запропоновану автором ранiше 2-вимiрну модель коливань рiдини у прямокутному резервуарi розвинуто на випадок 3-вимiрних коливань у цилiндричному резервуарi. Модель базується на точних iнтегро-диференцiйних рiвняннях типу Гамiльтона, на вiдмiну вiд моделей, що використовують оцiнки порядку малостi шуканих величин. Точнi рiвняння подано у матричному виглядi, встановлено блочну структуру їхнiх матричних коефiцiєнтiв, особливу увагу придiлено зв'язку одинарних та подвiйних iндексiв у представленнях потенцiалу швидкостей та вiльної поверхнi через простi та подвiйнi суми. Розроблено алгоритм чисельного розв'язування цих рiвнянь, котрий тестується на задачi про нелiнiйнi коливання рiдини у вертикальному цилiндричному резервуарi пiд час його прискорення у горизонтальному напрямi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська