В.О.Горбань, I.М.Горбань
Tеоретичний аналiз процесiв вихроутворення та динамiки вихорiв у каналах

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.3-18
У рамках плоскої задачi для iдеальної нестисливої рiдини проведено аналiз закономiрностей руху вихорiв у каналах рiзної конфiгурацiї, зокрема, в каналi з рiзким розширенням i в областi розгалудження каналiв. Показано, що в рядi випадкiв у каналах iснують точки, в яких вихор певної циркуляцiї знаходиться в рiвновазi до течiї, тобто є "стоячим". До характерних властивостей стiйких стоячих вихорiв належить наявнiсть у них власних частот. Проведенi розрахунки показують, що стоячi вихори вибiрково реагують на перiодичнi збурення. Спостерiгається резонанс при наближеннi частоти збурень до власної частоти стоячого вихора. Побудовано комбiнований лагранжево-ейлеровий чисельний алгоритм для моделювання вихрових течiй в'язкої рiдини в каналах. Вiн використовує вихровий метод, щоб описати конвективний перенос завихреностi, та кiнцево-рiзницеву схему на адаптивних сiтках для рiвняння дифузiї. Проведено розрахунки еволюцiї в'язкого вихора у каналi з плоскими стiнками, а також вихрової структури течiї за уступом в каналi i в областi розгалудження каналiв при помiрних числах Рейнольдса. Показано принципову можливiсть використання iнтерцепторiв для оптимiзацiї структури течiї в зонi розгалудження каналiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська