В.Л.Поляков
Про фiльтрацiйні деформацiї грунту з утворенням акумулюючих зон

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.45-56
Сформульована осесиметрична математична задача перерозподiлу неструктурних частинок в межах областi фiльтрацiйних деформацiй незв'язного двохфракцiйного грунту. На основi отриманого строгого аналiтичного розв'язку даної задачi виконаний всебiчний аналiз особливостей накопичення мобiльних частинок у спецiальнiй (акумулюючiй) зонi. Спираючись на емпiрiчнi залежностi Козенi-Кармана та стисненого осадження, знайденi оцiнки змiни проникностi (коефiцiєнту фiльтрацiї) грунту в суфозiйнiй i акумулюючiй зонах з врахуванням рухливостi однiєї з фракцiй.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська