В.Г.Кузьменко
Чисельне тримірне моделювання турбулентного пограничного шару в режимi перехiдної шорсткостi

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.27-36
Представлена методологiя чисельного моделювання великих вихорiв (LES). Турбулентний пограничний шар на плoскiй пластинi в режимi перехiдної шорсткостi чисельно моделюється за допомогою LES-технологiї для числа Рейнольдса, яке дорiвнює 105. Великомасштабне поле течiї одержується шляхом прямого iнтегрування вiдфiльтрованих тривимiрних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рiдини, використовуючи кiнцево-рiзницевий метод. Маломасштабнi рухи параметризованi за допомогою "змiшаної" моделi. В eкономiчному чисельному методi було використано 513 сiткових точок. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкiсть, повнi турбулентнi напруги, розв'язанi турбулентнi напруги, кiнетичну енергiю турбулентностi та пiдсiтковi ефекти. Iснує добра узгоджуванiсть мiж обчисленим профiлем середньої швидкостi, турбулентними статистиками та експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська