Г.Г.Буланчук
Чисельне моделювання процесу утворення та руху вихорової пари

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.3-12
Моделюється процес утворення та рух вихрової пари при короткочасовому випуску рiдини iз плоского отвору. Задача розв'язується в нелiнiйнiй нестацiонарнiй постановцi методом дискретних вихорiв. Чисельна вiзуалiзацiя реалiзується шляхом фiксацiї окремих частинок i спостереженням за їхнiм рухом. Проведена комп'ютерна анiмацiя на значному промiжку часу. Вивчається внутрiшня структура течiї, динамiка завихренностi та атмосфери пари, траєкторiї окремих вихорiв, перенесення парою пасивних домiшок. Розглянутий рух пари при рiзнiй кiлькостi випущеної рiдини. Показана стiйкiсть течiї до дiї малих випадкових збурень. Одержанi результати узгоджуються з вiдомими експериментальними та теоретичними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська