Е.І.Нікіфорович, О.Г.Костін, В.М.Доманов
Метод дослідження тепломасообмінних процесів між водною поверхнею и атмосферою в водоймищах-охолоджувачах

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.48-58
Дослiджується тепловий режим водоймищ-охолоджувачiв теплових i атомних електростанцiй. Представлений метод теплового розрахунку водоймищ-охолоджувачiв, який враховує вплив у широкому дiапазонi густинної стратифiкацiї приводного шару, трансформацiю швидкостi вiтру, температури i вологостi повiтря. Пропонуються новi, нелiнiйнi залежностi для розрахунку коефiцiєнту тепловiддачi випаровуванням. Для ряду дiючих водоймищ-охолоджувачiв здiйсненi порiвняння розрахункiв температури охолодженної води за запропонованим методом i методами iнших авторiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська