Вал. I.Мамчук
Умови збiжностi одного iтерацiйного процесу, зв`язаного з обмеженою тризв`язною двовимiрною областю

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.42-47
Розроблено метод розв`язування задач обтiкання тiл довiльної форми у виглядi iтерацiйного процесу вiдображення трьохзв`язних двовимiрних областей. Iтерацiйний процес дозводляє ефективно чисельно будувати i вiдображати розглядуванi областi за допомогою конформних i квазiконформних вiдображень на канонiчний прямокутник, на якому розв`язування задач обтiкання значно спрощується. Для нього сформульовано i доведено умови збiжностi. Обгрунтовано значення параметрiв, при яких досягається максимальна швидкiсть збiжностi iтерацiйного процесу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська