В.В.Серебряков
Про методи розрахунку суперкавітації при високошвидкiсному русі у водi

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.63-78
Представленi результати розробки наближених методiв розрахунку та аналiз можливостей передбачення процесiв обтiкання та руху пристосовно до проблеми високошвидкiсного руху тiл у водi з розвиненою кавiтацiєй. Розглядаються два характерних дiапазони швидкостей: помiрних та надвисоких швидкостей при числах Маха у водi M~0.5-2.5, кожному з яких вiдповiдають рiзнi випадки використань та розробленi роздiли теорiї. Перевага вiддається аналiзу проблеми в цiлому на основi найбiльш простих фiзичних моделей. Розглядання базується на "Методi зрощуваних асимптотичних розкладень" в наближеннi "Теорiї тонких тiл" у комплексi також з другими наближеннями та простими еврiстiйними моделями з застосуванням аналiзу розмiрностей та iнтегральних законiв збереження. Дослiдження у частинi I базується на моделi iдеальної нестисливої рiдини. Розглядаються та аналiзуються проблеми розрахунку видовжених в основному осесиметричних стацiонарних та нестацiонарних каверн з урахуванням впливу ряду факторiв, а також каверн з штучним пiддувом.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська