В.Л.Поляков
Лімітований відбір поживного елементу ізольованим коренем

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.50-62
Одержаний аналiтичний розв'язок задачи про приплив елементу живлення до iзольованого кореню при загальному характерi його поглинання (у вiдповiдностi з нелiнiйною кiнетикою Мiхаелiса-Ментен). Окремо розглянута динамiка елементу у випадку його низької концентрацiї у поровому розчинi, що дозволило використати наближення лiнiйної кiнетики. Виконане для вказаного випадку спiвставлення даного наближеного розв'язку з вiдомим точним Кушмана свiдчить про їх практично повну збiжнiсть. Дослiдженi закономiрностi переносу елемента у зонi впливу кореня i його накопичення в коренi за рiзноманiтних умов, якi вiдповiдають рiзним рiвням вмiсту основних макро- i мiкроелементiв. Зроблена оцiнка значущостi змiни поглинальної здатностi кореню, зумовленої фiзiологiчними причинами (вiком), для продукцiйного процесу. Обгрунтований пiдхiд до побудови функцiї вiдбору малорухомих елементiв рослиною в межах концепцiї бiологiчного суцiльного середовища.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська