Р.І.Демченко, М.І.Железняк
Гіперболічна апроксимація трансформації хвиль на течіях прибережної зоны

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.23-29
За допомогою метода Ito Y. i Tanimoto K. [7] Copeland'м було показано в [6], що рiвняння "положистих схилiв" може бути перетворено на систему двох рiвнянь першого порядку гiперболичного типу, що дає можливiсть значно збiльшити область розрахунку i взяти до уваги вiдображену хвилю за умов моделювання портових споруд. Узагальнення метода Ito Y. i Tanimoto K. для рiвнянь "положистих схилiв" за наявностi повiльно змiнюваних течiй, шо наведено в цiй роботi, призводить до бiльш повної системи рiвнянь гiперболичного типу, яка мiстить систему рiнянь [6]. У випадку глибокої води проведено порiняння чисельного розв`язку одержаної системи для висот гармонiчних хвиль, що розповсюджуються за течiєю та проти течiї, з аналiтичним розв'язком [9]. Крiм того, отримана система рiвнянь тестована на експериментах Thomas'а [16] для однорiдної глибини та експериментi Sakai [18] для змiнної глибини. У двомiрному випадку наведенi результати чисельного моделювання розповсюдження хвиль у затоцi з гирлом рiчки, що впадає у затоку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська