О.Я.Олійник, А.І.Тетеря
Моделювання процесів вилучення азоту iз стiчних вод на малогабаритних установках бiологiчної очистки

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.59-65
На пiдставi iснуючих уявлень i виконаного аналiзу запропонована математична модель вилучення азоту iз стiчних вод шляхом розгляду процесiв нiтрифiкацiї i денiтрифiкацiї. Враховано й оцiнено iнгiбiруючий вплив рiзних факторiв, а також температури i pH на цi процеси. Для процесу нiтрифiкацiї додатково складенi модель споживання розчененого кисню мiкроорганiзмами. Розроблена методика розрахунку нiтрифiкацiї для реакторiв-змiшувачiв, якi є основними робочими елементами малогабаритної установки i зазначенi можливостi її реалiзацiї в умовах проведення комплексної бiологiчної очистки вiд органiчних сполук, азоту i фосфору.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська