С.І.Кріль, В.П.Берман
Співвідношення iмовiрносного та просторово-часового середнiх для турбулентного потоку суспензiї

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.32-41
Складено диференцiйне рiвняння у часткових похiдних, що зв'язує iмовiрносне та прострово-часове середнi для неоднорiдного стацiонарного поля осередненої гiдродинамiчної величини турбулентного потоку суспензiї. На його основi розроблено метод перерахунку емпiричних прострово-часових середнiх на ймовiрноснi з урахуванням впливу неоднорiдностi поля осередненої гiдродинамiчної величини, а також форми i розмiрiв об'єму осереднення на вiдносне вiдхилення значень цих середнiх одне вiд одного. Знайдено умову, за якої емпiричнi прострово-часовi середнi по своїй величинi практично спiвпадають з iмовiрносними, i в даному випадку вимiрянi прострово-часовi середнi можуть використовуватись для спiвставлення результатiв статистичної теорiї турбулентностi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська