Ю.І.Калугін, С.Н.Курганська, В.С.Сірий
Математичні моделі регулювання водно-повiтряного режиму земель на основі розрахунку водно-солевих потоків в зоні аерації

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.26-31
Метою даної статтi є розробка порiвняно простих iмiтацiйно-оптимiзацiйних математичних моделей для обгрунтування дренажно-зрошувальних систем на основi прогнозiв оптимальних водно-солевих режимiв земель з врахуванням водно-повiтряних i теплових умов розвитку рослин. Подiбна оцiнка виконується прогнозом складових водного балансу кореневого шару, значення яких знаходяться в результатi математичного моделювання процесiв перемiщення вологи та солей в товщi активного водосолеобмiну (зонi аерацiї) пiд впливом природньої i зрошувальної води.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська