А.І.Вовченко, В.Г.Ковалев, В.А.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики электричного розряду в рідині при введеннi енергiї в канал у виглядi послiдовностi iмпульсiв

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.19-25
Розглянуто зовнiшню гiдродинамiчну задачу електричного розряду у водi при введеннi енергiї у цилiндричний канал у виглядi послiдовностi iмпульсiв. Виконано математичну постановку вiдповiдної початково-граничної задачi з рухомою границею для хвильового рiвняння. Аналiтичне рiшення задачi отримано методом нелiнiйного перетворення часу. Показано вплив накладення малих пульсацiй на лiнiйний закон зростання радiусу канала з'ясовано особливостi гiдродинамiчних характеристик електророзряда.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська