А.Н.Сердюченко, Г.В.Федоренко
Навантаження та гiдродинамiчні коефiцiенти суднових контурiв з врахуванням їх миттєвого положення на хвилюванні

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.60-73
Обгрунтовано наближений метод розрахунку нелiнiйних гiдродинамiчних навантажень Хаскiнда-Ньюмана при хитавицi судна на хвилях скiнченоi амплiтуди, що враховує ефекти змiнностi зануреноi частини судновоi поверхнi та ангармонiчностi поля швидкостi на поверхнi. Розрахунок навантажень в основному зводиться до визначення гiдродинамiчних коефiцiентiв суднових контурiв - прилучених мас та коефiцiентiв демпфiрування по миттеву осадку до хвильової ватерлiнii. Для розрахунку гiдродинамiчних коефiцiентiв суднових контурiв в широкому дiапазонi їхнiх форм та параметрiв використано метод багатопараметричного конформного вiдображения та метод Урселла для визначення гармонiчних потенцiалiв швидкостей в параметричнiй площинi. При визначеннi параметрiв конформного вiдображення та потужностей гiдродинамiчних особливостей було використано метод найменьших квадратiв. Наведенi результати спiвставних розрахункiв гiдродинамiчних коефiцiентiв для типових суднових контурiв, контурiв при бортових нахиленнях до 40 град., контуру зi скуловими килями i контурiв суден типу СМПВ. Спiвпадання результатiв загалом задовiльне та добре.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська