Р.А.Макаренко, В.Н.Турік
Кінематика течії в тупiковiй частинi вихрової камери

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.46-51
Наведено результати експериментального дослiдження усередненої течiї в тупiковiй частинi цилiндричної камери з тангенцiальним пiдводом до неї затопленого повiтряного струменя. Виявлено, що така течiя мiстить ``укладенi'' одна в другу великомасштабнi вихровi структури. Запропоновано емпiрiчнi спiввiдношення, що описують геометрiю головного периферiйного спiралеподiбного потоку та розподiл у характерних його зонах осьових проекцiй усередненої швидкостi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська